12/08/2021 – OKAM WITA W ŁÓDŹ.WORK KOLEJNEGO NAJEMCĘ

12/08/2021 – OKAM WITA W ŁÓDŹ.WORK KOLEJNEGO NAJEMCĘ

Kolejna przestrzeń w ŁÓDŹ.WORK, tym razem 1.350 mkw została wynajęta. Umowa została zawarta na 5 lat. Na terenie obiektu zajęte jest już blisko 40 proc. powierzchni, a umowy z kolejnymi firmami są w trakcie negocjacji.

Przestrzeń biurowo-usługowa ŁÓDŹ.WORK znajduje się przy ul. Dowborczyków 18, na terenach pofabrycznych (dawna fabryka Teodora Meyerhoffa). Do dyspozycji pracowników najemców są m.in. eko-pojazdy TWIZy, rowery oraz elektryczne hulajnogi. Przy całkowitym zapełnieniu obiektu, planowane jest z kolei przygotowanie przestrzeni pod foodtrucki, z oferty których będą mogli oni również skorzystać.

– Niezmiernie cieszymy się, że do ŁÓDŹ.WORK wprowadzi się kolejny najemca. Jesteśmy przekonani, że atrakcyjna lokalizacja, rozwinięta okoliczna infrastruktura i wyjątkowy charakter tego miejsca łączący industrializm z nowoczesną formą, będą satysfakcjonujące dla osób, które będą tam pracować. Jednocześnie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom różnych klientów, wprowadzamy jeszcze bardziej elastyczną ofertę, która znakomicie odpowiada na potrzeby mniejszych firm i organizacji – zaznacza Arie Koren, CEO OKAM.

Oprócz typowych powierzchni biurowych, została wprowadzona dodatkowo opcja biur w formule “all-inclusive”, która skierowana jest przede wszystkim do małych firm, start-upów czy grup projektowych wyodrębnionych do konkretnych realizacji z ramienia dużych przedsiębiorstw. Tacy najemcy mogą skorzystać z elastycznej oferty z zajęciem dostosowanej przestrzeni w ciągu 2,5 miesiąca. W ramach pakietu najemcom proponowana jest roczna umowa i mogą oni wybierać spośród czterech gabinetów w wielkości od 9-14 mkw, dziewięciu pokoi posiadających ok. 20 mkw, dwóch gabinetów liczących 30 mkw i dwóch – 40 mkw. Oferta “all-inclusive” zakłada także możliwość swobodnego korzystania m.in. z 10 mkw sali konferencyjnej, wifi, z budek telefonicznych i mini magazynów (po 5 mkw), a także zaopatrzonej w niezbędny sprzęt kuchni.

Pierwszym najemcą w ŁÓDŹ.WORK została PKP Energetyka, która wynajęła około 400 mkw powierzchni biurowej na okres 5 lat. OKAM jest w trakcie rozmów z kolejnymi firmami i organizacjami zainteresowanymi wynajmem powierzchni na terenie obiektu.


 

 

12/08/2021 – OKAM WELCOMES ANOTHER TENANT IN ŁÓDŹ.WORK

Another space in ŁÓDŹ.WORK, this time 1,350 sq m was rented. The contract was concluded for 5 years. Almost 40 percent of the facility is already occupied. space, and contracts with other companies are being negotiated.

Office and service space ŁÓDŹ.WORK is located at 18 Dowborczyków St., in the post-industrial area (the former factory of Teodor Meyerhoff). The tenants’ employees have at their disposal, among others TWIZY’s eco-vehicles, bicycles and electric scooters. When the facility is completely full, it is planned to prepare space for food trucks, which they will also be able to use.

– We are extremely pleased that another tenant will move to ŁÓDŹ.WORK. We are convinced that the attractive location, developed local infrastructure and the unique character of this place, combining industrialism with a modern form, will be satisfactory for the people who will work there. At the same time, in order to meet the expectations of various customers, we are introducing an even more flexible offer that perfectly meets the needs of smaller companies and organizations – emphasizes Arie Koren, CEO of OKAM.

In addition to typical office spaces, it was also introduced the option of offices in the “all-inclusive” formula, which is addressed primarily to small companies, start-ups or project groups selected for specific implementation on behalf of large enterprises. Such tenants can take advantage of a flexible offer with the use of adapted space within 2.5 months. As part of the package, tenants are offered an annual contract and they can choose from four offices ranging in size from 9-14 sq m, nine rooms with approx. 20 sq m, two offices of 30 sq m and two – 40 sq m. The “all-inclusive” offer also includes the possibility of free use, among others, with 10 sq m of conference room, wifi, telephone booths and mini-warehouses (5 sq m each), as well as a kitchen equipped with the necessary equipment.

The first tenant in ŁÓDŹ.WORK is PKP Energetyka, which has leased approximately 400 sq m of office space for 5 years. OKAM is in talks with other companies and organizations interested in leasing space in the facility.